Разсипани монети върху маса

Възстановяване на ДДС от Евпорейския съюз

Процедура за възстановяване на ДДС на лица, установени в България, но неустановени в държава членка по възстановяване
Можете да ползвате услугите на фирмата, чрез упълномощаване, за да възстановите платеното ДДС в страни от Европейския съюз
Правото на възстановяване на ДДС се упражнява за фактурирани доставки, по които ДДС е станал изискуем през периода на възстановяване. Това право може да се упражни за следните доставки:
 • горива
 • други разходи за превозни средства
 • настаняване
 • храна, напитки, ресторантски услуги
 • други
 • наем на превозни средства
 • пътни такси и пътен данък
 • пътни разходи като таксиметров или обществен транспорт
 • достъп до панаири и изложби

Срокове за упражняване на правото на възстановяване:

 • при искане за период от три календарни месеца – последно число на месеца, следващ съответното тримесечие
 • при пропуснати фактури за доставки от предходни периоди – в искане, подадено за следващ период, но не по-късно от 30 септември на календарната година, следваща годината за която се отнасят
За да подлежи на възстановяване платеното ДДС, лицето, искащо възстановяване, следва:
 • за периода на възстановяване да не е имало седалище, адрес на управление или постоянен обект, или при липса на такива – постоянен адрес или обичайно пребиваване на територията на държавата-членка по възстановяването
 • да е данъчно задължено лице и да е регистрирано за целите на ДДС в България
 • да е установено на територията на България

Изисквания относно минималния размер на ДДС за възстановяване:

искане за период от три календарни месеца – сумата не може да бъде по-малка от 400 евро

искане за период от една календарна година – сумата не може да бъде по-малка от 50 евро

Цената на услугата е 5% от стойността на исканото ДДС, но не по-малко от 50.00 лв на искане.