Слушалки и лаптоп, поставени върху маса

Услуги

Счетоводни услуги

 • Обработка на всички предоставени документи.
 • Подреждане и архивиране на получената документация, съобразно избраната система за разграничаване на видовете документи.
 • Прецизиране законосъобразността на всеки от тях.
 • Систематизиране и обобщаване на предоставените документи.
 • Достъп по всяко време до различни справки, произтичащи от систематизираната счетоводна дейност. Осигуряване на систематични и хронологични справки.
 • Периодична информация на клиента за резултатите от стопанската дейност след осчетоводяване на документите, анализ на резултатите от счетоводните записвания.
 • Завеждане на отделна отчетност по ЗДДС – дневници за покупки, дневници за продажби, справка декларация.
 • Изготвяне на годишен отчет за дейността.
 • Изготвяне на годишна данъчна декларация и всички видове декларации, свързани с данъчните закони и произтичащи в резултат на счетоводната дейност.
 • Изготвяне на годишен финансов отчет, при поискване и периодични отчети. Публикуване в Търговски регистър на Агенция по вписване.
 • Публикуване на интернет-страницата на годишен финансов отчет за лица, които не са задължени да публикуват в ТР на АВ.
 • Възстановяване на ДДС на лица, установени в България, но неустановени в държава членка по възстановяване.

Други услуги

 • Представителството пред държавни и банкови институции.
 • Представяне на декларации в данъчната администрация.
 • Представяне на платежни документи в банките.
 • Обсъждания по устройствените закони на бизнеса.
 • Помощ при участие в проекти по оперативни програми, финансирани от европейски фондове.
 • Подаване на декларации към КЗЛД.
 • Възможност за интернет банкиране към всички банки, с пълен или ограничен достъп до сметки и операции, с персонален код или електронен подпис - тази услуга ще спести от Вашето време и пари!

Документи във връзка с регистриране на фирми в Агенция по вписвания могат да бъдат изготвени, но не се поемат ангажименти относно крайния резултат, за което се препоръчва клиентите да се обръщат към юристи.

Услуги по прилагане на трудово - осигурителните задължения на стопанските субекти

 • Назначаване и освобождаване на работници.
 • Обработка и представяне пред НОИ на болнични листове.
 • Следене на отпуските.
 • Съставяне на ведомости за заплати, след представяне на отчетна форма за присъствието на работниците, съставяне фишове за заплати след уточняване с клиента.
 • Съставяне на декларации обр.1 и обр.6 за НАП на хартиен или магнитен носител и уведомление по чл.62 от КТ.
 • Съставяне на платежни документи за дължимите осигуровки.
 • Издаване на удостоверения и служебни бележки на работниците, произтичащи от информацията, съдържаща се във ведомостите за заплати, в т.ч. и документи за пенсиониране.
 • Годишно преизчисляване на данъка по ЗДДФЛ.

Допълнителни дейности:

 • Водене на трудовите досиета и работа с трудовите книжки
 • Представяне на декларации обр.1 и обр.6 в НАП
 • Помощ при попълване на книги за инструктажи за работа
 • Информиране на клиента за необходимост от намеса на Трудова медицина